Nauka jazdy poznań

Osoba ubiegająca się po 19 stycznia 2013 r. o prawo jazdy każdej kategorii A B C D E, w pierwszej kolejności musi skierować do wydziału komunikacji dla miejsca stałego zameldowania  i tam po złożeniu wymaganych dokumentów przedstawionych poniżej uzyskać PKK – PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ.

Z tym dokumentem kandydat na kierowcę zgłasza się do ośrodka szkolenia kierowców, który za pomocą systemu teleinformatycznego połączonego z wydziałem komunikacji pobiera dane kandydata do swojej ewidencji, jest to podstawa niezbędna aby rozpocząć szkolenie.

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku (należy wypełnić obie strony wniosku, a w przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym), oraz:

 • dowód tożsamości,
 • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze   3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T),
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Miejsce złożenia dokumentów

Po złożeniu ww. dokumentów w Oddziale Praw Jazdy Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Poznania (I piętro, Sala Obsługi,
w Wydziale Komunikacji funkcjonuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są przed Salą Obsługi na I piętrze) zostaje wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców (rejestr OSK z terenu Poznania) oraz zapisania się na termin egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Istnieje możliwość:

(Z uwagi na przejściowe problemy z dodzwonieniem się do POZnanKontakt, prosimy o kontakt mailowy na adres km@um.poznan.pl. W mailu prosimy o zadanie pytania lub podanie numeru telefonu celem oddzwonienia do Państwa).

Podstawa prawna

 • Ustawa o kierujących pojazdami (tj.: Dz.U. z 2015 r., poz 155),wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczy dokument, generowany w systemie „Kierowca”, zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy, pozwolenie do kierownia tramwajem). Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

PKK wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
 • rozszerzenia uprawnień,
 • wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego):

– przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 toku,

– przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,

– zwrotu prawa jazdy zatrzymanego conajmniej od 1 roku,

 • posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami  z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,
 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie)